Kommission indstiller beredskabsniveau til godkendelse i byråd

Serviceniveauet for responstid og størrelsen på udrykningsholdene hos Beredskab og Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland er nu klar til behandling i byråd og kommunalbestyrelser. Den nye, fælles beredskabskommission trådte sammen for første gang torsdag den 7. januar 2016, hvor man besluttede at indstille Plan for Risikobaseret Dimensionering til godkendelse i de fire kommuners byråd.

”Det er en kommunal opgave at dimensionere beredskabet. Vi er blevet pålagt at finde store besparelser. Alligevel er det lykkedes at finde frem til en fornuftig, fleksibel og forsvarlig dimensionering. Vi har i kommissionen lagt et niveau, vi er trygge ved,” siger Claus Omann Jensen, formand for beredskabskommissionen og borgmester i Randers Kommune.  Claus Omann Jensen understreger, at den endelige vedtagelse af dimensioneringsplanen sker i de enkelte byråd og kommunalbestyrelser i løbet af januar måned 2016.

I slutningen af november 2015 afgav Beredskabsstyrelsen en kritisk udtalelse til dimensioneringsplanen. Hvis udtalelsen skulle efterleves, ville det reelt medføre en forhøjelse af det eksisterende serviceniveau på visse områder, hvilket ikke harmonerer med kravet om besparelser. Det fik den politiske styregruppe bag Beredskab & Sikkerhed til at rette henvendelse til forsvarsministeren, og samtidig blev forslaget til dimensionering gennemgået endnu engang.

”Vi har været igennem det igen med en tættekam og Beredskabsstyrelsens udtalelse har medført justeringer”, siger Claus Omann Jensen. Beredskabskommissionen indstiller til byrådene, at responstiden i områder med 500-2400 borgere i sammenhængende bebyggelse fastsættes til 17 i stedet for 22 minutter. Beredskabskommissionen indstiller også, at der forbliver en redningslift i Favrskov kommune, men at den placeres på station Hadsten og endelig indstilles det, at der fortsat er en tankvogn på station Knebel. ”Det er en enig kommission, der indstiller planen til godkendelse i de fire byråd,” siger Claus Omann Jensen.  

Der vil fortsat være 15 brandstationer fordelt på områderne Vest, Nord og Syd. I Randers vil der fortsat være brandfolk på øjeblikkelig udrykning (inden for 1 minut) og på de øvrige stationer vil deltidsansatte brandfolk kunne rykke ud inden for 5 minutter. Udrykningsholdet på basisstationerne Fjellerup, Øster Tørslev og Langå vil også fremover udgøres af 1 holdleder og 3 brandmænd. På alle øvrige stationer vil udrykningsholdet på 1 holdleder og 3 brandmænd kunne suppleres af yderligere 2 brandmænd i tankvogn. Der vil være stigevogn eller redningslift placeret i Hadsten, Randers og Grenå. I Randers bevares den Hurtige SlukningsEnhed (HSE) med 1 holdleder og 1 brandmand som 240 gange årligt kører til automatiske brandalarmer og mindre brande.

”En standardudrykning på 1 holdleder og 5 brandmænd svarer til niveauet i andre beredskabers dimensionering, bl.a. Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og Skanderborg kommuner. Denne dimensionering matcher, hvad Beredskabsstyrelsen finder forsvarligt på førsteudrykningen til bygningsbrande og det matcher den indsatsstørrelse, der arbejdes med under uddannelsen til brandmand”, forklarer Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl. 

Dimensioneringen bliver nu sendt videre til behandling i de respektive byråd i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner, som i løbet af januar måned træffer endelig beslutning om dimensioneringen. 

Den ny dimensionering medfører, at indsatsen nogle steder justeres: De steder, hvor der før kørte en indsatsleder, en holdleder og 6-7 brandmænd ud til alle udrykninger, så kører der med den nye plan nu en holdleder og 3 eller 5 brandmænd ud til udrykningerne afhængigt af stationens størrelse og opgavens art. Indsatslederne sendes fremover kun med på større opgaver og de fire indsatsleder-områder reduceres til 2.

 ”En holdleder og 5 brandfolk er forsvarligt. Det vurderer Beredskabsstyrelsen og det vurderer Kommissionen, som indstiller dimensioneringen til vedtagelse i byråd og kommunalbestyrelser. Det er jeg tryg ved. Vi har desværre set opsigelser fra nogle af brandfolkene i Ebeltoft-området. Det er jeg ærgerlig over, for vi har brug for dygtige deltidsbrandmænd,” siger næstformand for beredskabskommissionen og borgmester i Syddjurs kommune Claus Wistoft, der tager opsigelserne til efterretning.