Opdateret afbrændingsforbud

På baggrund af den lange tørke er jordbunden og vegetationen blevet meget tør. Dette betyder, at der er stor risiko for naturbrande.

Beredskab & Sikkerhed opdaterer afbrændingsforbuddet gældende fra den 2. juli 2018 for Randers Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Forbuddet er udstedt i medfør af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding og brug af:

 • Grill, der fungerer ved afbrænding af trækul, træbriketter og lign.
 • Bål, herunder bålfade
 • Stearinlys, haveblus, fakler og lign. i det fri
 • Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. ukrudtsbrændere, blæselamper, terrassevarmere, udtørringsapparater, svejse- eller skæreaggregater
 • Haveaffald, halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, affald fra skovbrug, siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv

Undtagelser for afbrændingsforbuddet:

 • Brug af grill (trækul, træbriketter og lign.) på egen ejendom i forsvarlig afstand fra brændbar vegetation til og med let vind og på ikke-brændbart underlag
 • Gasgrill samt campingudstyr, som fungerer ved gas, i forsvarlig afstand fra brændbar vegetation
 • Brandvæsenets øvelser
 • Erhvervsmæssig udførelse af varmt arbejde, bortset fra brug af ukrudtsbrændere. Udførelse af varmt arbejde i nærheden af brændbar vegetation, skal ske under skærpet tilsyn.

Eksempler på varmt arbejde:

 • Lodning af tagrender
 • Opvarmning af metal med åben flamme eller varmepistol
 • Skæring af metal
 • Skæring og slibning af metal med vinkelsliber
 • Hård- og blødlodning, eksempelvis forbindelse med lodning af kobberrør
 • Svejsning
 • Svejsning af tagpap
 • Skæring i metal med skærebrænder
 • Skæring i metal med vinkelsliber

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde i medfør af § 17 i bekendtgørelsen.

Hvor længe varer afbrændingsforbuddet?
Afbrændingsforbuddet er i kraft, indtil vi vurderer, at der ikke længere er en forhøjet brandrisiko i naturen. Beredskab & Sikkerhed meddeler, når afbrændingsforbuddet bliver ophævet. Det vil typisk være, når derer faldet en tilstrækkelig mængde nedbør. Ophævelsen vil fremgå her af hjemmesiden.

Vi opfordrer campingpladser, sommerhusudlejere m.fl. til at formidle afbrændingsforbuddet til deres gæster.

Yderligere information kan indhentes på: www.brs.dk

Generelle anbefalinger:

Beredskab og Sikkerhed henstiller til, at der udvises særlig forsigtighed og til at følge nedenstående råd:

 • sørg for at have vand i nærheden når du griller (fx vandflasker eller spand)
 • hold øje med vinden, når du tænder grillen - gnister flyver nemt i naturen
 • brug aldrig brandfarlige væsker til at tænde grillen
 • når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes gnister – husk at køle grillstarteren med vand inden du stiller den fra dig
 • hold grillen og omgivelserne under opsyn når du griller
 • grillen må ikke forlades, før den er slukket
 • lad aske blive i den tillukkede grill (ved åben grill, sluk med rigeligt vand)
 • engangsgrill, skal stå på et ikke-brændbart underlag. Sluk grillen med vand, og husk at køle området, den har stået på, ned med rigeligt vand
 • smid ikke tændstikker, cigaretter eller lignende i naturen (medbring evt. en egnet beholder)
 • undlad at parkere bilen i højt græs, fordi katalysatoren fra bilen kan antænde græsset